اخبار اجتماعی » امتیازات اضافی چک موجب فساد شده و قانون جدید به امتیازات آن افزوده است